skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
Isguvenligi 1

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” un; 15,16,17 ve 18. maddelerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun maddeleri hakkındaki düzenlemelere yer verilmiştir.

 

1)  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fıkrasında, Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı faaliyetler ve kişiler belirtilmekte olup; bu faaliyetlere;

“Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri”  de eklenmiştir. Ancak yurt içi denizyolu taşımacılığı Kanun hükümleri kapsamında yer almaktadır.

İŞVERENLERE ETKİSİ:  Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı yapan firmalarımıza, seyrüsefer hallerinde iken 6331 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

 

2) Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin sunulması için işverenin; bu hizmeti nereden ve nasıl temin edeceğine dair maddeler yer almaktadır.

1. fıkrasının a bendinde; işverenin çalışanları arasında bulunması halinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendireceği, belirlenen niteliklere sahip personeli bulunmaması halinde ise OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) ’lerden hizmet alınabileceği, gerekli niteliklere ve belgeye sahip olması halinde işverenin de bu hizmeti yerine getirebileceği hükmü yer almaktaydı.

Yeni değişiklikle; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendireceği ve “Belirli niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” hükümleri eklenmiştir.

İŞVERENLERE ETKİSİ: Bundan böyle; çalışanları arasından diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü, sadece 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için şart koşulmuştur.

Ayrıca, EN ÖNEMLİ GELİŞME ise; sadece mühendis ve doktor ünvanı olan işverenler gerekli belgeyi aldıklarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri üstelenebilirlerken; yeni değişiklikle;

“Belirli niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan (mühendis-iş güvenliği uzmanı belgesi, doktor-işyeri hekimliği belgesi) ancak; 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyeri işverenlerinin yada işveren vekillerinin, Bakanlıkça verilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

İŞVERENLERE ETKİSİ: Bu hükmün eklenmesi ile, Odamızda da ilgili Komitelerimizin talepleri doğrultusunda olumlu bir gelişme sağlanmıştır. Bundan böyle, 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin işveren veya işveren vekilleri belli bir eğitimden sonra; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri verebileceklerdir.

Ayrıca; kanunun 6. maddesine 4. fıkra eklenmiş olup; yukarıdaki değişiklere göre, görevlendirme süresinin belirlenmesinde, çalışan sayısına öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerlerin dahil edilmeyeceği, hükmü eklenmiştir.

 

3) Kanun’un 15. maddesinin ikinci fıkrasında;
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı bildiriliyordu;

Yapılan değişiklikle, bu hükmün kapsamı biraz daha daraltılarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ibaresi, “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde” olarak değiştirilmiştir.

ÇALIŞANLARA ETKİSİ: Bundan böyle, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa dahil olan işyerlerinde işe başlayacak her çalışan değil, sadece o işyerindeki tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendirilecek çalışan işe uygun olduğuna dair sağlık raporu alacaktır.

 

4) Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrasında ise; Kanun kapsamında alınan sağlık raporları; sadece işyerlerinde görevli olan veya dışarıdan hizmet alınan OSGB’nin işyeri hekiminden alınacağı hükmü değiştirilmiş ve yeni düzenleme ile;

“Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınacağı,  10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabileceği ” hükme bağlanmıştır.

ÇALIŞANLARA ETKİSİ: Bu kanun kapsamında alınması şart koşulan tüm sağlık raporları, o işyerinin yada o işyerinin hizmet aldığı OSGB’nin işyeri hekiminden alınması şartı kaldırılmıştır. Sadece işyeri hekiminden alınır ibaresinden anlaşılan, dışarıda hizmet veren işyeri hekimlerinden de bu rapor alınabilecektir.

Ayrıca; 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri; sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabileceklerdir.

 

5) Kanunun 30. maddesinin b fıkrasında; bulunan hükümlere ilişkin usul ve esasların yönetmeliklerle belirleneceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine;

“10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar” da eklenmiştir.

Back To Top
Ara