skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
G Belgesi Cezasi

G Belgesi Cezai İşlemler
Teknik Dosyasında aykırılık veya usulsüzlük tespit edilen veya güvensiz ürün ürettiği tespit edilen firmalar hakkında 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanmasına ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında işlem yapılır.

 1. Üretmekte olduğu ürün ile ilgili bir teknik dosya oluşturmadığının ve işaretlemeye yönelik ilgili Onaylanmış Kuruluş veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna başvurmadığının tespit edilmesi halinde firma hakkında “Aykırılık” tan tutanak tutulması ve ilk etapta tespit edilen aykırılığı gidermesi için firmaya süre verilmesi gerekmektedir. Verilen süreler sonunda tespit edilen aykırılığı gidermediği tespit edilen firmalara ise 4703 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
 2. 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına ve Uygulanmasına Dair Kanun” İkinci Bölüm Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemeler, Ürünlerin Piyasaya Arzında Üreticilerin ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri başlığı altında yer alan Madde 5’in 1nci fıkrasında; “Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu madde hükümleri uyarınca Aykırılık yaptığı tespit edilen firmaya; aynı Kanun’un 12nci maddesinin “a” bendi hükümleri doğrultusunda idari para cezası
  uygulanır.
 3. 4703 sayılı Kanun’un İkinci Bölüm-Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemeler, Ürünlerin Piyasaya Arzında Üreticilerin ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri başlığı altında yer alan Madde 5’in üçüncü fıkrasında; “Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun
  ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası
  standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe
  ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır. Bu madde hükümleri uyarınca bir yıl içerisinde ilk kez Güvensiz
  ürün ürettiği tespit edilen firmaya; aynı Kanun’un 12 nci maddesinin “b” “bendinde belirtilen miktarlar üzerinden, alt limitten idari para cezası uygulanır.
 4. Üreticinin aynı yıl içinde ikinci kez güvensiz üretiminin (beton sınıfından bağımsız olarak) tespit edilmesi durumunda, üretici firmaya; 4703 sayılı
  Kanun’un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 12 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen miktarlar üzerinden alt limitin yüzde elli
  fazlası idari para cezası uygulanır.
 5. Üreticinin aynı yıl içinde üçüncü kez güvensiz üretiminin (beton sınıfından bağımsız olarak) tespit edilmesi durumunda, üretici firmaya; 4703 sayılı
  Kanun’un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 12 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen miktarlar üzerinden üst limitten idari para
  cezası uygulanır.
 6. Üreticinin aynı yıl içinde dördüncü güvensiz üretiminin (beton sınıfından bağımsız olarak) tespit edilmesi durumunda ise, üretici firmaya; 4703 sayılı
  Kanun’un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 12 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen miktarlar üzerinden üst limitten idari para cezası uygulanır
  ve aynı Kanun’un 11 nci maddesinin (a) bendi uyarınca o ana kadar güvensizlik tespit edilen tüm beton sınıfları için ürünün piyasaya arzı Bakanlıkça yasaklanır.
 7. Ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, 4703 sayılı Kanun’un 10 ncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilgili numunelere ilişkin test ve muayenelerin giderleri üretici tarafından ödenir.
 8. İdari para cezalarının, Ekonomi Bakanlığının o yıl için yayımladığı ceza miktarlarını gösteren Tebliği doğrultusunda ilgili bentte yer alan miktarlar
  üzerinden Müdürlüğünüzce belirlenerek, Ceza Tebligatı Sureti ve İdari Yaptırım Kararı Suretinin Müdürlüğünüzce doldurularak firmaya tebliğ
  edilmesi, ceza tebliğ tarihinden itibaren, 1 aylık süre içerisinde idari yaptırım kararına karşı herhangi bir itirazın tarafınıza ulaşmaması halinde, bu sürenin bitimine müteakip ilgili evrakların birer suretlerinin tarafınızca aslı gibidir şeklinde onaylandıktan sonra Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılacak üst yazı formatına uygun olarak, yazınız ekinde ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmesi, ayrıca Ceza Tebligatı ve İdari Yaptırım Kararının onaylı birer
  suretlerinin de Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 9. Hazır beton denetimleri her üreticiye yönelik yılda en az dört defa yapılır. Bir kereden fazla uygunsuz üretim yaptığı tespit edilen firmalara yönelik
  denetim faaliyetleri artırılarak devam edilir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olabilmeniz İçin Gereken Danışmanlık ve Belgelendirme Konularında Uygulanabilir Çözümler ve Eğitimler Sağlayarak Firmanızda Kalite Anlamında Adımlar Atmanızı Sağlıyoruz

Back To Top
Ara